B? qua n?i dung chnh

Th? thao Wales

Truy c?p trang web

Theo d?i

Sport Wales s? d?ng ti?n ???c huy ??ng b?i cc c?u th? x? s? qu?c gia v chnh ph? x? Wales ?? h? tr? cc c nhan, cau l?c b? v chnh quy?n ??a ph??ng dnh ring ?? c?i thi?n vi?c cung c?p, tham gia v hi?u su?t th? thao ? tỷ lệ cá cược hôm nay x? Wales.

Th? thao Wales l t? ch?c qu?c gia ch?u trch nhi?m pht tri?n v thc ??y th? thao v ho?t ??ng th? ch?t ? x? Wales. M?c ?ch c?a h? l kh?ng ch? c?i thi?n m?c ?? tham gia th? thao ? c?p c? s? m cn cung c?p cho cc v?n ??ng vin tham v?ng c?a chng t?i s? h? tr? c?n thi?t ?? c?nh tranh thnh c?ng trn san kh?u th? gi?i.

Sport Wales cung c?p cc ch??ng trnh ti tr? ring cho cc nhm c?ng ??ng v v?n ??ng vin ?u t. Cc d? n c?ng ??ng c th? nh?n ???c tr? gip ?? mua thi?t b? m?i, ?o t?o hu?n luy?n vin ho?c tnh nguy?n vin xo so chu nhat hang tuanm?i, b?t ??u m?t ??i ng? m?i, c?i thi?n c? s? c?a h? v h?n th? n?a. Cc v?n ??ng vin nang cao c th? ??ng ky h? tr? ?? gip h? ?i trn con ???ng ??n Olympic ho?c Paralympic Glory, ho?c, n?u m?n th? thao c?a h? kh?ng ??c tr?ng trong cc trcerberus esports lol ch?i, h?y ?o t?o ??n c?p ?? c?nh tranh cao nh?t c th?.


Cng v?i ti tr? trao t?ng, Sport Wales c?ng ?i?u hnh Trung tam Qu?c gia Th? thao Wales ? Trung tam Th? thao N??c Qu?c gia Cardiff v Plas Menai trn b? eo bi?n Menai, gi?a Bangor v Caernarfon.


Tnh yu th? thao ? Wales? Truy c?p trang web Sport Wales: http://sport.wales/

Cc d? n wc châu á???c ti tr?

Khm ph cc d? n khc

khi nào việt nam đá tiếp