B? qua n?i dung ch??nh

Th? d?c việt nam đá hôm nay mấy giờ d?ng c? c? g?ng ... l?n

Ch??ng t?i ?? th??ch th?c v?n ??ng vi??n th? d?c d?ng c? v?? v?n ??ng vi??n ??ng Olympic ?? ngh? h?u Nile Wilson ch? tham gia có bao nhiêu nước tham gia world cupm?t s? m?n th? thao m?? ng??i ch?i x? s? qu?c gia ?? gi??p t??i tr? b?ng c??ch th? c??c bu?i t?p v?i m?t s? hy v?ng Olympic trong t??ng lai c?a ch??ng t?i!

Nile c?? nh?ng g?? c?n thi?t ?? t?o ra m?t c?? gi?t gan trong ??i l?n b?i Anh kh?ng??? Nh?? v? ??ch th? l?n Matthew Dixon n??m Nile v??o so xo kien thiet mien nam cu?i c??ng trong t?p phim 'Th? d?c d?ng c? th?' t?i Trung tam d??i n??c ???c t??i tr? b?i x? s? qu?c gia.