B? qua n?i dung chnh
xo so mien bac thu 6 hom nay

H?i ??ng ngh? thu?t Wales

H?i ??ng ngh? thu?t c?a Wales trao gi?i ti?n ???c huy ??ng b?i cc c?u th? x? s? qu?c gia, c?ng nh? cc qu? c?a chnh ph? x? Wales ?? nu?i d??ng v pht tri?n ho?t ??ng ngh? thu?t x? Wales ch?t l??ng cao.

H?i ??ng ngh? thu?t c?a Wales trao gi?i ti?n ???c huy ??ng b?i nh?ng ng??i ch?i x? s? qu?c gia, c?ng nh? cc qu? quay thử thần tài mb c?a chnh ph? x? Wales ?? nu?i d??ng v pht tri?n ho?t ??ng ngh? thu?t c?a x? Wales ch?t l??ng cao.

C?ng nh? cung c?p h? tr? ti?n t? ny, h? c?ng cung c?p l?i khuyn v? ngh? thu?t, khuy?n khch chia s? th?ng tin v h?c t?p gi?a c? hai t? ch?c ngh? thu?t v phi ngh? thu?t, nang cao h? s? lịch vòng loại world cup 2022 châu âu c?a ngh? thu?t ? Wales b?ng cch qu?ng b nhi?u d? n v sng ki?n ??khc nhau, gip t?o ra Nhi?u ti?n cho n?n kinh t? x? Wales th?ng qua ngh? thu?t, ?nh h??ng ??n cc nh ho?ch ??nh v ng??i ra quy?t ??nh ?? ??m b?o r?ng cc ta nh ngh? thu?t v ngh? thu?t c trong c?nh quan x? Wales, pht tri?n c? h?i cho cc ngh? s? x? Wales ti?p c?n khn gi? qu?c t? v?i c?ng vi?c c?a h? v thc ??y cc bu?i bi?u di?n quy m? nh? v cc d? n ngh? thu?t ? ??a ph??ng ? ??a ph??ng c?ng ??ng.

H?i ??ng ngh? thu?t x? Wales ??m b?o r?ng s? ?ng gp c?a ngh?kq nét 30 thu?t ???c c?ng nh?n, ?nh gi cao v t?n vinh, v v?y cc kho?n ti tr? m h? t?o ra cc ngh? s? v t? ch?c ngh? thu?t ? Wales ?? cung c?p cc d? n ?ng gp cho cc m?c tiu ny.

Cc d? n ???c ti tr?

fifa mobile dream teamKhm ph cc d? n khc